Licenčná zmluva na softvér SparkTraffic

Webovú stránku sparktraffic.com vlastní a prevádzkuje spoločnosť Vocato SL, reg. číslo B66470840. Španielsko.
Korešpondenčná adresa: c. Valencia 352 bajos 2, 08009, Barcelona, Španielsko.

PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU SparkTraffic si pozorne prečítajte túto licenčnú zmluvu o používaní softvéru SparkTraffic (ďalej len "licencia"). POUŽÍVANÍM SparkTraffic súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto licencie. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, SOFTVÉR NEKUPUJTE.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Tento softvér sa môže používať na reprodukciu materiálov. Licencuje sa vám iba na reprodukciu materiálov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, materiálov, na ktoré vlastníte autorské práva, alebo materiálov, na ktoré máte oprávnenie alebo zákonné povolenie reprodukovať. Ak si nie ste istí svojím právom na kopírovanie akéhokoľvek materiálu, mali by ste sa obrátiť na svojho právneho poradcu.

1. Licencia. Softvér, dokumentácia a akékoľvek písma sprevádzajúce túto licenciu, či už na disku, v pamäti určenej len na čítanie, na akomkoľvek inom médiu alebo v akejkoľvek inej forme (spoločne SparkTraffic), sú licencované, nie predávané, spoločnosťou SparkTraffic na použitie iba podľa podmienok tejto licencie a SparkTraffic si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené. Práva udelené v tomto dokumente sú obmedzené na práva duševného vlastníctva spoločnosti SparkTraffic a jej poskytovateľov licencií v spoločnosti SparkTraffic a nezahŕňajú žiadne iné patenty ani práva duševného vlastníctva. Vlastníte médiá, na ktorých je SparkTraffic zaznamenaný, ale SparkTraffic a/alebo poskytovateľ licencie SparkTraffic si ponechávajú nárok na SparkTraffic Software. Softvér SparkTraffic v tomto balíku a všetky kópie, na ktorých vytvorenie vás táto licencia oprávňuje, podliehajú tejto licencii. Vlastnícke právo a práva duševného vlastníctva k akémukoľvek obsahu zobrazenému softvérom SparkTraffic alebo k nemu pristupovanému prostredníctvom softvéru SparkTraffic patrí príslušnému vlastníkovi obsahu. Takýto obsah môže byť chránený autorskými právami alebo inými zákonmi a zmluvami o duševnom vlastníctve a môže podliehať podmienkam používania treťou stranou poskytujúcou takýto obsah. Táto licencia vám neudeľuje žiadne práva na používanie takéhoto obsahu. Fotografické obrázky v softvéri sa používajú iba ako zástupné symboly a nesmú sa zamieňať s povolením na použitie obrázkov bez povolenia vlastníka autorských práv.

2. Povolené použitia a obmedzenia. Táto licencia vám umožňuje prístup k softvéru SparkTraffic naraz na jednom počítači. Softvér SparkTraffic sa môže používať na reprodukciu materiálov, pokiaľ je takéto použitie obmedzené na reprodukciu materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva, materiálov, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, alebo materiálov, na ktoré máte oprávnenie alebo máte zákonné povolenie na reprodukciu. S výnimkou prípadov výslovne povolených v tejto licencii nesmiete dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, upravovať, prenajímať, prenajímať, požičiavať, sublicencovať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela založené na softvéri SparkTraffic úplne alebo čiastočne ani prenášať softvér SparkTraffic cez sieť alebo z jedného počítača do druhého. Je zakázané používať softvér z tejto alebo akejkoľvek inej stránky SparkTraffic na vytvorenie grafiky alebo produktu akéhokoľvek druhu, ktorý je akýmkoľvek spôsobom nezákonný, výhražný, urážlivý, hanlivý, obscénny, pornografický alebo ktorý by porušoval akýkoľvek zákon alebo práva iných.

3. Obmedzená záruka na médiá (ak je k dispozícii). SparkTraffic zaručuje, že médiá, na ktorých je zaznamenaný softvér SparkTraffic, sú pri bežnom používaní bez chýb materiálu a spracovania, a to po dobu siedmich (7) dní od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Vaším výhradným opravným prostriedkom podľa tohto odseku bude, podľa voľby SparkTraffic, vrátenie kúpnej ceny produktu obsahujúceho softvér SparkTraffic alebo nahradenie softvéru SparkTraffic, ktorý sa vráti spoločnosti SparkTraffic. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA A AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY NA MÉDIÁ VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ OBMEDZENÉ NA SEDEM (7) DNÍ OD DÁTUMU PÔVODNÉHO MALOOBCHODNÉHO NÁKUPU. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA DĹŽKY TRVANIA IMPLICITNEJ ZÁRUKY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. OBMEDZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTE JE EXKLUZÍVNA A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ. SparkTraffic SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD JURISDIKCIE.

4. V prípade, že ste nespokojní s našimi službami a chcete požiadať o vrátenie peňazí, pošlite tento dotaz nášmu tímu podpory na adresu [email protected]

5. Zrieknutie sa záruky na softvér SparkTraffic. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používanie softvéru SparkTraffic je na vaše výlučné riziko. Softvér SparkTraffic sa poskytuje "TAK, AKO JE" a bez záruky akéhokoľvek druhu a poskytovateľa licencie SparkTraffic a SparkTraffic (na účely ustanovení 4 a 5 sa poskytovateľ licencie SparkTraffic a SparkTraffic spoločne označujú ako "SparkTraffic") VÝSLOVNE SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI ALEBO USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIE PRÁV TRETÍCH STRÁN. SparkTraffic NEZARUČUJE, ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI SparkTraffic BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU SparkTraffic BUDE NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ALEBO ŽE CHYBY V SOFTVÉRI SparkTraffic budú opravené. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ SPARKTraffic nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa používania alebo výsledkov používania softvéru SparkTraffic ALEBO SÚVISIACEJ DOKUMENTÁCIE, POKIAĽ IDE O ICH SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INAK. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU SparkTraffic NEVYTVÁRAJÚ ZÁRUKU ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEZVYŠUJÚ ROZSAH TEJTO ZÁRUKY.

6. Obmedzenie zodpovednosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SparkTraffic zodpovedná za akékoľvek náhodné, špeciálne, nepriame alebo následné škody vyplývajúce z tejto licencie alebo súvisiace s touto licenciou. V ROZSAHU, V AKOM TO ZÁKON NEZAKAZUJE, SPOLOČNOSŤ SparkTraffic v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví alebo akékoľvek náhodné, špeciálne, nepriame alebo následné škody, vrátane, bez obmedzenia, škôd za ušlý zisk, stratu údajov, prerušenie podnikania alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty, ktoré vyplývajú z vášho používania alebo nemožnosti používať softvér SparkTraffic alebo s ním súvisia, AVŠAK SPÔSOBENÉ, BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVA, DELIKT ALEBO INAK) A DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ SparkTraffic BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZRANENIE OSÔB ALEBO NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. Celková zodpovednosť spoločnosti SparkTraffic voči vám za všetky škody v žiadnom prípade nepresiahne sumu päťdesiat dolárov (50,00 USD).

7. Ukončenie. Táto licencia je účinná až do jej ukončenia. Vaše práva podľa tejto licencie sa automaticky ukončia bez predchádzajúceho upozornenia zo strany SparkTraffic, ak nedodržíte akékoľvek podmienky tejto licencie. Po ukončení tejto licencie prestanete používať softvér SparkTraffic a zničíte všetky kópie, úplné alebo čiastočné, softvéru SparkTraffic.

8. Kontrola práva a oddeliteľnosť. Táto licencia sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva, ktoré sa vzťahujú na dohody uzavreté a ktoré sa majú plniť výlučne v rámci Spojeného kráľovstva medzi rezidentmi Spojeného kráľovstva. Ak z akéhokoľvek dôvodu súd príslušnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie alebo jeho časť sú nevymáhateľné, zvyšok tejto licencie zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

9. Úplná zmluva; Riadiaci jazyk. Táto licencia predstavuje celú dohodu medzi stranami, pokiaľ ide o používanie softvéru SparkTraffic, a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody týkajúce sa tohto predmetu. Žiadna zmena alebo úprava tejto licencie nebude záväzná, pokiaľ nebude písomne podpísaná spoločnosťou SparkTraffic. Strany tejto dohody potvrdzujú, že požiadali, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli vypracované v angličtine.


Ak chcete zrušiť predplatné uskutočnené prostredníctvom CommerceGate, kontaktujte ich zákaznícku podporu:
https://www.cgbilling.com/secure
Podpora fakturácie CommerceGate