Pravidlá vrátenia peňazí za softvér SparkTraffic

PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU SparkTraffic si pozorne prečítajte túto licenčnú zmluvu o používaní softvéru SparkTraffic (ďalej len "licencia"). POUŽÍVANÍM SparkTraffic súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto licencie. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, SOFTVÉR NEKUPUJTE.

1. Obmedzená záruka na médiá (ak je k dispozícii). SparkTraffic zaručuje, že médiá, na ktorých je zaznamenaný softvér SparkTraffic, sú pri bežnom používaní bez chýb materiálu a spracovania, a to po dobu siedmich (7) dní od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Vaším výhradným opravným prostriedkom podľa tohto odseku bude, podľa voľby SparkTraffic, vrátenie kúpnej ceny produktu obsahujúceho softvér SparkTraffic alebo nahradenie softvéru SparkTraffic, ktorý sa vráti spoločnosti SparkTraffic. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA A AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY NA MÉDIÁ VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ OBMEDZENÉ NA SEDEM (7) DNÍ OD DÁTUMU PÔVODNÉHO MALOOBCHODNÉHO NÁKUPU. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA DĹŽKY TRVANIA IMPLICITNEJ ZÁRUKY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. OBMEDZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTE JE EXKLUZÍVNA A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ. SparkTraffic SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD JURISDIKCIE.

2. Vrátenie peňazí sa poskytuje vrátením pôvodnej platby klienta, banke klienta môže trvať až 5-10 pracovných dní, kým sa vrátenie peňazí premietne do výpisu z karty.

3. V prípade, že ste nespokojní s našimi službami a chcete požiadať o vrátenie peňazí, pošlite tento dotaz nášmu tímu podpory na adresu [email protected]